Regulamin sklepu internetowego

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem http://sklep.trk.com.pl/.

 

http://sklep.trk.com.pl/ jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Grzegorz Szyszka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TRK Grzegorz Szyszka zarejestrowaną w Lesznie, przy ul. Zamenhofa 64/9. Działalność zarejestrowana jest pod numerem NIP: 697-201-68-94, Regon: 411526480.

Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie http://sklep.trk.com.pl/.

 

§ 1


 • Regulamin- niniejszy regulamin.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w http://sklep.trk.com.pl/.
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystająca ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 • Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 • Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 • Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sklep.trk.com.pl/  za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie o odbieranie danych poprzez sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2


 Firma TRK Grzegorz Szyszka prowadzi działalność w Lesznie pod adresem: ul. B.Prusa 22F, 64-100 Leszno.

 1. Adres siedziby oraz do korespondencji: TRK Grzegorz Szyszka, ul. B.Prusa 22F, 64-100 Leszno.
 2. Adres poczty elektronicznej sklepu internetowego: sklep@trk.com.pl
 3. Nr kontaktowe: +48 881 550 071 lub +48 535 750 074. Telefony czynne w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.
 4. Na wyżej wskazany adres mailowy należy również kierować reklamację na zakupiony towar.

 

§ 3


Wszystkie towary oferowane w sklepie http://sklep.trk.com.pl/ są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski

 

  § 4


Ceny towarów widoczne w ofercie sklepu zawierają należny podatek VAT oraz podane są w polskich złotych

 

    § 5


Za zamówione produkty zapłatę można dokonać w chwili otrzymania towaru, wpłata na konto, wysyłka za pobraniem bądź korzystając z systemy Przelewy24.

 

     § 6


 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://sklep.trk.com.pl/.
 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 • Sklep Internetowy http://sklep.trk.com.pl/ prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 • W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 • Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 • Zamówienia przyjmowane są całodobowo na stronie  http://sklep.trk.com.pl/ . Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy TRK a klientem następuje w momencie prawidłowego wypełnienia oraz zatwierdzenia zamówienia.
 • Klient po wybraniu przedmiotu przechodzi do zakładki „ Przejdź do kasy” gdzie może wybrać sposób płatności oraz sposób dostawy towaru. Klient pokrywa koszt dostawy.
 • Do każdego zakupionego produktu klient otrzymuje paragon fiskalny bądź na prośbę klienta fakturę VAT.
 • Zamówienia wysyłane są do 24h od dnia złożenia zamówienia lub od momentu zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie. Do czasu otrzymania towaru należy doliczyć czas potrzebny na dowóz towaru przez kuriera (do 2 dni roboczych)
 • Klient ma prawo do zmiany w zamówieniu, aczkolwiek nie później aż do momentu wysłania zamówienia do klienta.
 • Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Zwrot towaru nie może nastąpić później niż 14 dni o otrzymania towaru. Zwrot należności poniesionych przez klienta nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru. Zwrot nastąpi na konto klienta podane w formularzu.
 • Towary zakupione w sklepie internatowym  dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej Siódemka oraz paczkomatów Inpost.
 • Aktualny cennik dostaw widnieje w zakładce: „Wysyłka”
 • Towary wysyłane są na terenie Polski bądź po wcześniejszym ustaleniu za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie całej Europy (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem).
 • Płatność pobierana za wysyłkę za granicę zgodna jest z cennikiem Poczty Polskiej.
 • Towar można odebrać rónież osobiście w oddziale firmy, na ul. B. Prusa 22F, 64-100 Leszno.

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                        § 7.


1. Rozpatrywanie reklamacji dotyczących wad sprzedawanych produktów obejmuje następująca procedura:

* Na wszelkie produkty, z tytułu niezgodności towaru z umową, zakupione w „TRK” udzielamy 24 miesięcznej gwarancji.

* Każdy klient również ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 14 dni od ich wydania, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta   (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Zwracany towar musi być pełnowartościowy. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży (paragon lub kserokopię faktury) oraz wypełniony i podpisany formularz odstąpienia od umowy. Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący. Po otrzymaniu i przyjęciu pełnowartościowego towaru „TRK” zwróci kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego produktu oraz doliczone wcześniej koszty przesyłki. Jeśli kupujący otrzymał fakturę VAT zobowiązany jest odesłać kserokopię faktury łącznie z oddawanym produktem – otrzyma wówczas fakturę korygującą. Kupujący zobowiązany jest podpisać kopię faktury korygującej i odesłać ją na adresTRK. W przypadku reklamacji należność zostanie przekazana na rachunek bankowy kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjęcia towaru przez sprzedającego (paragon). W przypadku wystawiania faktury korygującej zwrot pieniędzy nastąpi do 14 dni  roboczych od otrzymania podpisanej korekty (kserokopia faktury VAT).
* Wszystkie paczki z reklamacją prosimy odsyłać na adres siedziby TRK. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

* Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.

*  W postępowaniu reklamacyjnym klient może żądać doprowadzenia rzeczy do stanu, w którym będzie ona zgodna z zawartą umową przez nieodpłatną naprawę bądź wymianę na nową. Jeżeli jednak jest to niemożliwe bądź uciążliwe dla klienta – może on odstąpić od umowy (otrzymując zwrot pieniędzy) albo żądać obniżenia ceny.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

§ 8.

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem TRK, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny  i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów:

1) związanych z wyborem przez konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, wtedy „TRK” nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2) bezpośredniego zwrotu rzeczy, chyba że „TRK” zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której TRK wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając „TRK” oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Jeżeli „TRK” zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:

1) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy,

2) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

6. „TRK” ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy .

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim „TRK” przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. „TRK” niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. „TRK” dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. „TRK” może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz do „TRK” niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że „TRK” zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem „TRK” a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, „TRK” jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem „TRK” wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez „TRK” lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z „TRK”. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów, dostarczenia na życzenie kupującego, zakupionej rzeczy w inny niż najtańszy sposób, kosztów zwrotu rzeczy.

 

§ 9. 


Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą podlegają uzgodnieniu pomiędzy sklepem internetowym trk.com.pl i konsumentem.